Violin

สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป สอนตั้งแต่พื้นฐานการจับ Violin ให้ถูกต้อง เน้นการปฏิบัติ ฝึกเล่นเพลงง่ายๆก่อน เพื่อให้รู้จัก เสียงสูง-ต่ำ เนื้อหาที่ใช้สอนจะเรียนทั้งปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กันไป โดยในการเรียนการสอน จะใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ และสามารถประเมินผลจากองค์กรดนตรีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์(ANZCA)และสถาบันดนตรีจากประเทศอังกฤษ (ABRSM)

Vio 2 Vio 4

Kru Yo