ดนตรีไทย

หลักสูตรวิชาดนตรีไทยสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเรียนได้ทั้งระนาด ขิม และซอ สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศิลปากรและมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)

Thai Classica 5Thai Classical 3

ครูต๋อง