Saxophone

รับตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป เนื้อหาจะสอนท่าการจับแซกโซโฟนที่ถูกต้อง การเป่าที่ถูกวิธีเพื่อให้ได้เสียงที่ถูกต้อง และเริ่มการไล่โน้ตให้ชัดเจน ฝึกปฏิบัติก่อนจนสามารถเป่าเป็นเพลงง่ายๆได้ หลังจากนั้นก็จะเริ่มเสริมเรื่องทฤษฎี เพื่อให้เข้าใจและรู้จักตัวโน้ต ค่าของตัวโน้ต ซึ่งเป็นหลักในการอ่านโน้ตต่อไป