Ready for Kindy

หลักสูตรเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าโรงเรียนนานาชาติสำหรับเด็กเล็ก เรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติ (Native Speaker) ช่วยให้เด็กๆคุ้นเคยและสามารถปรับตัวกับโรงเรียนได้ง่ายขึ้น โดยใช้หลักสูตรจากโรงเรียนนานาชาติออสเตรเลีย (AISB)

ความพร้อมรอบด้านที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้แก่

ภาษา

  • พัฒนาทักษะการฟัง การร้องเพลง และการพูดเป็น 2 ภาษา ผ่านบทเพลงในหลักสูตรทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งการเรียนการสอนทั้งไทยและอังกฤษ

ด้านดนตรี

  • กิจรรมดนตรี สำหรับเด็กเล็ก เช่น การออกเสียง เคาะจังหวะ การเคลื่อนไหว และการฟัง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนดนตรี ในอนาคต

การใช้สายตา

  • พัฒนาสู่การอ่านหนังสือ (Eye Tracking)

การใช้กล้ามเนื้อเล็ก

  • สู้การเขียนหนังสือ โดยการเล่น และ จับอุปกรณ์ดนตรี

ด้านสังคม

  • พัฒนาด้านการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมจากบ้านสู่โรงเรียน

ประโยชน์ของ “Ready for Kindy” ต่อผู้ปกครอง

  • คุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกน้อย
  • คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจลูกน้อยมากยิ่งขึ้น
  • เตรียมพร้อมบุตรหลานเรื่องภาอังกฤษทั่วไป หรือเพื่อเรียนในโรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนนานาชาติ

หลักสูตร Ready for Kindy ร่างขึ้นบนพื้นฐานของงานวิจัยที่สนับสนุนพัฒนาการของสมองในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต

ห้าปีแรก ก้าวย่างแสนสำคัญของชีวิตตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ผลงานวิจัยมากมายบ่งบอกว่าพัฒนาการของสมองจะมีมากในช่วงแรกเริ่ม โดยเฉพาะช่วง 5 ขวบปีแรก ซึ่งผลการค้นพบที่สำคัญมี 4 ประการคือ:สมองของเด็กๆเป็นเพียงอวัยวะเดียวเท่านั้นที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ในตอนแรกเกิดแต่จะยังคงพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ต่อจนถึงวัย 5 ขวบ ซึ่งการเชื่อมโยงอันเป็นตัวชี้นำกระบวนการคิดและพฤติกรรมนี้จะเสริมสร้างได้ด้วยการใช้งานซ้ำๆ

ประสบการณ์เป็นเบ้าหลอมการเจริญเติบโตของสมองเด็กๆ

เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้าง เสริมสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเชื่อมโยงประสาทจนเมื่อย่างเข้าสู่ขวบปีที่สาม สมองจะเริ่มละทิ้งโครงสร้างการเชื่อมโยงประสาทบางส่วนที่มีการใช้งานน้อยโดยประสบการณ์จะมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้

จังหวะของประสบการณ์ต่างๆ จึงเป็นหัวใจสำคัญ และ ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นปลอดภัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมที่ดี

เพราะเมื่อเด็กๆรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย เด็กๆ จะพึ่งพิงผู้ปกครองในการจัดการความเครียด ก่อนจะค่อยๆเรียนรู้แล้วพัฒนาบุคลิกภาพของตนออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ