Ready for Primary

หลักสูตรเตรียมเข้าสู่การเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหรือสองภาษา เรียนภาษาอังกฤษผ่านการสนทนา เตรียมการอ่าน (Phonics) และการเขียนเบื้องต้น