Piano Encore on keys

Junior Series | ระดับเริ่มต้นวัย 4 – 7 ปี

หลักสูตรการเรียนเปียโนขั้นต้นที่เน้นความสนุกสนาน และมีการสอนอย่างเป็นขั้นตอน เด็กๆจะได้ทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีที่จะเล่นตั้งแต่เริ่มต้น ได้ร้องเพลงไปกับดนตรีที่สนุกสนาน การหัดเล่นเครื่องเคาะจังหวะ และมีส่วนร่วมกับดนตรีผ่านการทำท่าประกอบและกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย กับตัวการ์ตูน “อองกี้” ผู้น่ารัก ที่มาในรูปของสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูนที่สวยงาม

 • เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อเนื่องจากหลักสูตร Kinder Beat
 • ช่วงอายุ: สำหรับเด็ก วัย 4-7 ปี
 • ระยะเวลาการเรียน: แบบเรียนมีทั้งหมด 4 เล่ม ใช้เวลาเรียนทั้งหลักสูตรประมาน 2 ปี
 • ชุดอุปกรณ์นักเรียนประกอบไปด้วย แบบเรียน, แผ่นซีดี และบัตรคำ (Flash Card)

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย :

 • Songs – บทเพลงร้องที่สร้างความเพลิดเพลินทางดนตรี รวมทั้งมีท่าทางเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
 • Finger Zips – บทเพลงสั้นๆเป็นแบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาทักษะการเล่นคีย์บอร์ดในทักษะแต่ละแบบที่แตกต่างกัน
 • Repertoire Pieces – บทเพลงสำหรับการบรรเลงเดี่ยว
 • Ensembles – พัฒนาทักษะการเล่นและฟังเพลงในแต่ละแนวประสาน รวมทั้งเครื่องประกอบจังหวะ (percussion) และการบรรเลงเป็นกลุ่ม
 • Flash Cards – บัตรคำสัญลักษณ์และเครื่องหมายทางดนตรี ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตและเรียนรู้เครื่องหมายดนตรีโดยเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ
 • CDและไฟล์ MIDI – เป็นการทำให้เด็กได้รับรู้ถึงต้นแบบเสียงดนตรีที่ถูกต้องและกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆ

แนวทางการสอนประกอบด้วย:

 • การร้องแบบSolfege/Solfa – เพื่อพัฒนาทักษะการร้องและฟังเสียงที่ถูกต้อง
 • By Ears Playing and Singing (BEPS) – การเล่นและร้องจากการฟัง เพื่อเชื่อมโยงทักษะการฟังและทักษะการเล่นเครื่องดนตรีเข้าด้วยกัน

เทคนิคทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ในการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนที่ออกแบบให้การเรียนเป็นไปอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามหลักการของการเรียนดนตรีที่ถูกต้อง

Primary Series | สำหรับเด็กอายุ อายุ 8– 12 ปี

หลักสูตรเปียโน/คีย์บอร์ดที่ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วยแนวการเล่นที่หลากหลาย อาทิ ร็อค แจ๊ซ บาโรค และคลาสสิค เอกลักษณ์สำคัญของหลักสูตร Primary Series คือ Rhythm Taps ซึ่งช่วยพัฒนาการการเล่นและการอ่านจังหวะขณะเล่นพร้อมกันทั้งสองมือ และ Finger Taps ที่ปูพื้นฐานการนับนิ้วและรูปแบบการใช้นิ้ว

บทเพลงที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกเพลงจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้เฉพาะตัว อาทิ การรู้จักโน้ตตัวใหม่ เทคนิคการเล่นใหม่ หรืออาจเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เดิมในบริบทใหม่ และเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้หลักของแต่ละบทเพลงกำกับอยู่ใต้ชื่อเพลง ส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้อื่นๆ จะปรากฏชัดขึ้นเองเมื่อคุ้นเคยกับบทเพลงแล้ว

piano4

บทเรียนประกอบด้วย:

 • Finger Zips – small แบบฝึกหัดบทเพลงสั้นที่ช่วยพัฒนาทักษะแบบต่างๆของการเล่นคีย์บอร์ด
 • Repertoire Pieces – บทเพลงสำหรับการบรรเลงเดี่ยว
 • Ensembles – การพัฒนาทักษะการบรรเลงประสานในแต่ละแนว การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในวง และการบรรเลงเป็นวง
 • Finger Taps – การทบทวนเทคนิคการนับนิ้วและพัฒนาแนวคิดการไล่ลำดับนิ้ว
 • Rhythm Taps – การอ่านและประสานจังหวะสองส่วน
 • Flash Cards – การ์ดสัญลักษณ์และเครื่องหมายทางดนตรี ที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยในการเรียนรู้สัญลักษณ์ทางดนตรี เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ และพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ซีดี และ ไฟล์ MIDI  – บทเพลงเพื่อเป็นต้นแบบเสียงดนตรีที่ถูกต้องและช่วยกระตุ้นจินตนาการของเด็กๆ

เทคนิคทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ในการสอนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างครอบคลุมและสมดุลตามหลักการการเรียนดนตรีที่ถูกต้อง