Drums

สำหรับเด็กอายุ 7-8 ปีขึ้นไป สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยหลักสูตรจากประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ตั้งแต่ท่านั่ง การจับไม้กลองให้ถุกต้อง การอ่านโน้ตสากล นับจังหวะให้ถูกต้อง ฝึกการแยกโสตสัมผัส จากจังหวะง่ายๆจนยากขึ้น รวมทั้งการตีสลับมือซ้าย-ขวา เท้าซ้าย-ขวา ให้มีความสัมพันธ์กัน

 

drums